Privacy Policy

“Pokloni za najmilije” drži do vaše privatnosti. Bez obzira na vašu ulogu – bilo da ste kupac, korisnik, predstavnik javnosti ili na neki drugi način interagujete sa “Pokloni za najmilije”, vaša prava na zaštitu ličnih podataka poput imena, adrese, broja telefona, e-mail adrese, IP adrese, geolokacijskih podataka i slično, su nam prioritet.

Naša Opšta politika zaštite privatnosti i ličnih podataka (“ova Politika”) obuhvata proces prikupljanja, svrhe prikupljanja, korišćenje, deljenje, zaštitu vaših ličnih podataka, kao i vaše opcije u vezi sa zaštitom ličnih podataka. Ova politika se primenjuje na vaše lične podatke koje obrađujemo kroz razne usluge, alate, aplikacije, veb-sajtove, portale, online promocije, marketinške kampanje, platforme na društvenim medijima itd., koje nudimo ili kojima upravljamo direktno ili preko trećih strana u naše ime.

U ovoj politici pružamo opšta pravila i objašnjenja. Međutim, za specifične usluge, alate, aplikacije, veb-sajtove, portale, online promocije, marketinške kampanje i druge platforme na društvenim medijima, mogu postojati dodatna, posebna obaveštenja o zaštiti privatnosti. O takvim specifičnim obaveštenjima ćemo vas obavestiti adekvatno prilikom prikupljanja vaših ličnih podataka.

Sve vaše lične podatke koje prikupljamo, “Pokloni za najmilije” ili naši ovlašćeni partneri, rukovaće s njima u skladu sa ovom Politikom. Na kraju ovog dokumenta, možete pronaći definicije ključnih termina korišćenih u okviru ove politike (kao što su lični podaci, obrada, rukovalac obradom, itd.).

Ko je odgovoran za obradu Vaših ličnih podataka?

Pokloni za najmilije Novi Sad DOO, Bulevar Evrope 6, 21000 Novi Sad

Kome se možete obratiti ako imate pitanja ili zahtev u pogledu ličnih podataka?

Postavili smo odgovornu osobu i odredili specifičnu kontakt adresu za pitanja i zahteve vezane za zaštitu ličnih podataka, koja se tiču ove politike, posebnih obaveštenja o privatnosti, vaših ličnih podataka i njihove obrade. Ukoliko imate pitanja, zahteve ili pritužbe vezane za sprovođenje ove politike, ili želite da ostvarite svoja prava definisana ovom politikom, možete se obratiti našem predstavniku za zaštitu ličnih podataka na sledeći način:

 • Email: [email protected]
 • Pokloni za najmilije, Bulevar Evrope 6, 21000 Novi Sad, uz napomenu „Za predstavnika za zaštitu ličnih podataka“.

Osnovna načela:

Vaša privatnost je od najveće važnosti za “Pokloni za najmilije”, i duboko cenimo vaše poverenje koje ste nam ukazali deljenjem vaših ličnih podataka. Obavezujemo se da će svi prikupljeni podaci biti tretirani sa integritetom, transparentnošću i predanošću prema sigurnosti. Osnovna načela koja “Pokloni za najmilije” sledi pri obradi ličnih podataka uključuju:

 • Poštenje: Podatke ćemo sakupljati na način koji je etički, legalan i transparentan. Minimizacija: Sakupljanje podataka biće ograničeno na neophodne, relevantne i svrsishodne za predviđene potrebe.
 • Ograničenje Svrhe: Podatke ćemo prikupljati samo za specificirane i legitime svrhe, i neće se koristiti na način koji je nesaglasan sa tim svrhama.
 • Preciznost: Održavanje tačnosti i aktuelnosti podataka je naš prioritet.
 • Sigurnost: Implementiraćemo tehničke i organizacione mere kako bi obezbedili odgovarajuću zaštitu vaših podataka, sa posebnim osvrtom na prirodu podataka koji zahtevaju zaštitu.
 • Pristup i Korekcije: Posvećeni smo poštovanju vaših prava, uključujući pravo na pristup, ispravku, brisanje, ograničenje obrade, prigovor i prava na prenosivost podataka, sve u skladu sa relevantnim zakonodavstvom.
 • Rok Čuvanja: Vaši lični podaci će se čuvati u skladu sa zakonskim regulativama, i to samo dok je to potrebno za ostvarivanje svrha zbog kojih su prikupljeni.
 • Zaštita Internacionalnih Transfera: U slučaju prenosa podataka van Evropske ekonomske zone, preduzimaćemo sve neophodne korake da se vaši podaci zaštite u skladu sa zakonima.
 • Zaštita pri Deljenju sa Trećim Stranama: Obezbedićemo da se deljenje podataka sa trećim stranama, i njihova obrada, vrši u skladu sa zakonom i uz adekvatne ugovorne zaštitne mere.
 • Legalnost Direktnog Marketinga i Cookies: Aktivnosti direktnog marketinga i korišćenje kolačića (cookies) biće usklađene sa važećim zakonskim normama.

Obrada Vaših ličnih podataka: koje podatke prikupljamo i po kojoj pravnoj osnovi

Biti ćete eksplicitno informisani o vrsti ličnih podataka koje “Pokloni za najmilije” sakuplja. Ova obaveštenja biće vam predstavljena kroz posebne izjave o privatnosti, koje će biti aneksirane uz specifične usluge koje nudimo.

U skladu sa aktuelnim zakonima o zaštiti ličnih podataka, “Pokloni za najmilije” ima pravo da obrađuje vaše lične podatke ukoliko:

 • ste izrazili saglasnost za obradu u određene svrhe (kao što je navedeno u relevantnom obaveštenju o zaštiti privatnosti). Vaša saglasnost možete povući u bilo kom trenutku, bez obaveze obrazloženja;
 • je obrada neophodna za ispunjavanje ugovornih obaveza u kojima ste vi strana;
 • postoji legitimni interes za obradom, kao na primer, “Pokloni za najmilije” može procesirati određene podatke u cilju prevencije zloupotrebe ili prevara, validacije garancijskih prava, ili evaluacije vašeg zadovoljstva sa proizvodima i uslugama. O legitimnim interesima bićete obavešteni u okviru obaveštenja o privatnosti vezanih za specifične situacije obrade;
 • je obrada neophodna zbog poštovanja zakonskih obaveza koje “Pokloni za najmilije” ima, kao što su situacije vezane za kupovinu, plaćanje, reklamacije, povraćaje proizvoda kupljenih online, servisiranja ili ostvarivanje drugih prava potrošača u vezi sa garancijama i neusklađenostima.

U koje svrhe obrađujemo Vaše lične podatke i oblikovanje profila

Vaši lični podaci će biti obrađivani isključivo u svrhe koje su precizno definisane, jasno potvrđene i zakonito utemeljene, bez dalje obrade na način koji bi bio nesaglasan s tim definisanim svrhama od strane “Pokloni za najmilije”.

Briga o tačnosti i ažurnosti Vaših ličnih podataka

Prioritet “Pokloni za najmilije” je održavanje preciznosti i aktuelnosti Vaših podataka. Molimo Vas da nas informišete o bilo kakvim promenama ili nesaglasnostima u evidencijama Vaših ličnih podataka kontaktiranjem našeg odgovornog lica za zaštitu ličnih podataka. Preduzećemo odgovarajuće korake da uklonimo ili korigujemo sve podatke koji nisu tačni ili ažurirani.

Pristup svojim ličnih podacima

Imate pravo da pregledate lične podatke koje “Pokloni za najmilije” drži o Vama. Ukoliko otkrijete da su informacije koje posedujemo netačne ili nekompletne, imate mogućnost da podnesete zahtev za njihovu korekciju ili uklanjanje.

Koliko dugo čuvamo Vaše lične podatke

“Pokloni za najmilije” čuva vaše lične podatke u saglasnosti s aktuelnim zakonima vezanim za zaštitu ličnih podataka. Držimo vaše informacije samo dok je to neophodno za ostvarivanje ciljeva za koje su podaci prikupljeni, za period predviđen zakonom, ili dok je to potrebno za ispunjenje ugovornih obaveza, uključujući garancijske zahteve i potencijalne reklamacije. Ukoliko obrađujemo vaše lične podatke na osnovu vašeg izričitog pristanka, te informacije će biti sačuvane dok ne povučete pristanak, ili dok se ne ostvari prvobitna svrha prikupljanja podataka.

Zaštita Vaših ličnih podataka

“Pokloni za najmilije” primenjuje različite tehničke i organizacione mere sigurnosti kako bi osigurali zaštitu vaših ličnih podataka od nezakonitog ili neautorizovanog pristupa, korišćenja, kao i od nenamernog gubitka ili oštećenja. Te mere su implementirane uzimajući u obzir karakteristike naše IT infrastrukture, mogući uticaj na vašu privatnost, troškove implementacije i u saglasnosti sa aktuelnim standardima i praksama u oblasti zaštite podataka.

Angažovanje na obradi vaših ličnih podataka biće povereno samo onim licima koja su ovlašćena i koja se pridržavaju navedenih mera sigurnosti.

Zaštita vaših podataka obuhvata očuvanje poverljivosti, integriteta i dostupnosti vaših ličnih informacija:

 • Poverljivost: Štitimo vaše lične podatke od neautorizovanog deljenja trećim stranama.
 • Integritet: Čuvamo vaše lične podatke od neautorizovanih izmena od strane trećih lica.
 • Dostupnost: Osiguravamo da samo ovlašćeni pojedinci imaju pristup vašim ličnim podacima i to samo kada je to potrebno.
 • Mere zaštite koje primenjujemo uključuju: kontrolu pristupa, sisteme za rezervne kopije, monitoring, revizije i održavanje, upravljanje incidentima u oblasti sigurnosti, te kontinuitet poslovanja, među ostalim.

Prosleđivanje ličnih podataka

Vaši lični podaci, u skladu sa razlozima zbog kojih su prikupljeni, mogu biti deljeni, razotkriveni ili učinjeni dostupnim određenim grupama korisnika koje su navedene u daljem tekstu. Ove grupe koriste podatke u skladu sa prethodno definisanim ciljevima prikupljanja. Od tih entiteta tražimo da se striktno pridržavaju važećih zakona, pravila o zaštiti podataka i da posvećuju posebnu pažnju čuvanju poverljivosti vaših ličnih podataka prilikom obrade. “Pokloni za najmilije” insistira na tome da se ovakva pravila poštuju bez izuzetka.

Upotreba društvenih medija

Ukoliko se na alatima “Pokloni za najmilije” (kao što su veb stranica, portal, itd.) prijavite koristeći svoj nalog na društvenim mrežama (na primer, Facebook nalog), “Pokloni za najmilije” će registrovati vaše lične informacije koje su dostupne preko tih društvenih mreža. Vaše korišćenje navedenih mreža podrazumeva da dajete eksplicitnu saglasnost za prenos ličnih podataka koje “Pokloni za najmilije” registruje putem svojih online alata. Ovi društveni mediji imaju vlastite uslove korišćenja koje morate poštovati prilikom njihove upotrebe.

Vaše mogućnosti i prava

Ciljamo na potpunu transparentnost, stoga vam pružamo opciju da sami izaberete kako želimo koristiti vaše lične informacije.

Opcije izbora metode kontaktiranja: Imate priliku da izaberete kako želite da komuniciramo s vama, tj. putem kojih kanala (npr. e-mail, pošta, društvene mreže, telefon, itd.). To možete postaviti kad ostavite svoje kontakt informacije u odgovarajućem obrascu, prilagodite postavke privatnosti na relevantnim uređajima, ažurirate svoj korisnički profil ili nalog, ili pratite instrukcije za odjavu navedene u obaveštenjima. Ako ostavite razne kontakt informacije bez specifičnog izbora kanala za kontakt, naše promotivne i druge poruke primićete na uobičajeni način, u okviru zakonski dopuštenih okvira.

Vaši podaci: U svakom trenutku možete stupiti u kontakt s nama putem naše kontakt osobe za zaštitu podataka (videti odgovarajući deo) kako biste saznali koje lične podatke imamo i odakle su dobijeni. Pod određenim uslovima, imate pravo da dobijete lične podatke koje ste nam dali u uobičajenom, struktuiranom i čitljivom formatu, te pravo da te podatke prosledite trećoj strani po svom izboru.

Ispravke: Ako uočite greške u vašim podacima, ili smatrate da nisu kompletni ili tačni, možete zahtevati ispravku ili dopunu.

Ograničavanje obrade: Imate pravo zahtevati ograničenje obrade vaših ličnih podataka.

Prigovori: Možete se usprotiviti upotrebi vaših ličnih podataka za direktan marketing (možete nas obavestiti putem kojeg kanala i koliko često želite da komuniciramo s vama) ili protiv prosleđivanja vaših podataka trećim stranama u te svrhe. Saglasnost možete povući pisanim obaveštenjem poslatim na kontakt osobu za zaštitu podataka ili na drugi način naveden na našem sajtu. Povlačenje saglasnosti nema negativne posledice ili kazne i potpuno je dobrovoljno. Međutim, ako povučete saglasnost za obradu podataka, možda nećemo biti u mogućnosti da vam pružimo određene ili sve naše usluge koje zahtevaju upotrebu ličnih podataka.

Brisanje: Takođe, možete zahtevati da obrišemo sve vaše lične podatke (osim u specifičnim situacijama, npr. za potrebe dokazivanja transakcija ili ako je to zakonom obavezno).

Pravne informacije

Klauzule ovih smernica dopunjuju, a ne poništavaju, regulative koje su na snazi u oblasti zaštite ličnih podataka. U situacijama gde dođe do nesaglasnosti između ovih smernica i važećih zakonskih odredbi o zaštiti ličnih podataka, primenjivaće se zakonske odredbe.

Pokloni za najmilije zadržava pravo da u bilo kom momentu izmene ove smernice. Za informacije o eventualnim izmenama, možete redovno proveravati našu internet stranicu.

Politika o kolačićima

Šta su „kolačići“?

Kolačići predstavljaju male tekstualne datoteke smeštene na vašem kompjuteru ili mobilnom uređaju. Oni doprinose boljem i bržem radu internet stranica. Zahvaljujući kolačićima, internet stranica “Pokloni za najmilije” može vas identifikovati i sačuvati bitne podatke koji vam olakšavaju i poboljšavaju iskustvo prilikom pregledanja stranice.

Kako treća lica koriste „kolačiće“ na Gigatron sajtu?

Za pružanje određenih servisa na svojoj internet stranici, “Pokloni za najmilije” mogu ostvarivati saradnju s drugim entitetima. Različite marketinške agencije i organizacije mogu postavljati svoje kolačiće sa ciljem prikupljanja podataka vezanih za vaše interakcije na našem sajtu. Ove prikupljene informacije pomažu tim trećim stranama da vam prikažu reklame za koje smatraju da će vam biti interesantne, bazirano na sadržaju koji ste pregledavali. Pomenuti marketinški akteri mogu koristiti prikupljene podatke i u analitičke svrhe, odnosno za merenje efikasnosti svojih marketinških kampanja. Ne upravljamo kolačićima od strane trećih lica, stoga, ukoliko želite da ih deaktivirate ili obrišete, posetite zvanične stranice relevantnih entiteta kako biste se informisali o postupku deaktivacije.

Koje „kolačiće“ koristimo?

Na internet stranici “Pokloni za najmilije” upotrebljavamo tri varijante kolačića:

 1. Kolačiće za funkcionalnost
 2. Analitičke kolačiće
 3. Marketinške i reklamne kolačiće

Kolačići funkcionalnosti

Funkcionalni kolačići na stranici “Pokloni za najmilije” služe za poboljšanje vašeg doživljaja pri pregledu sajta. Na primer, ovi kolačići omogućavaju poređenje specifikacija različitih proizvoda koje razmatrate, kao i pamćenje vaših postavki tokom pregledavanja.

Kolačići analitike

Analitički kolačići na sajtu “Pokloni za najmilije” pomažu nam u poboljšanju vašeg iskustva tokom posete, kroz sakupljanje relevantnih podataka o korišćenju sajta. Ovi kolačići nam takođe asistiraju u identifikaciji i rešavanju problema sa kojima ste se možda suočili, pružajući uvid u učinkovitost i uspeh naših online marketinških inicijativa.

Za dodatne detalje o analitičkim kolačićima, molimo posetite:
https://policies.google.com/technologies/types

Kolačići marketinga i oglašavanja

Kolačići za marketing i promocije asistiraju firmi “Pokloni za najmilije” i njenim saradnicima u predstavljanju oglasa koji su usklađeni sa vašim afinitetima, čineći ih relevantnijim u odnosu na generičke online poruke. Ovi kolačići nam takođe omogućavaju da limitiramo frekvenciju prikaza identičnih oglasa na našem sajtu i da evaluiramo uspešnost naših internet marketinških akcija. Zahvaljujući ovim kolačićima, možemo vam pružiti ciljane reklame na veb lokacijama naših partnera, društvenim platformama, kao i na online pretraživačima, poput www.google.com.

Za više informacija o kolačićima za marketing i oglašavanje, posetite:
https://policies.google.com/technologies/types

Pravne informacije

Stavke ovih smernica su dopuna, a ne zamena za zakonske odredbe vezane za zaštitu ličnih podataka. U situacijama gde postoji nesklad između ovih smernica i zakonskih odredbi o zaštiti ličnih podataka, primenjivaće se zakonske odredbe.

“Pokloni za najmilije” zadržava pravo da u bilo kom trenutku izmeni ove smernice. Promene u smernicama možete redovno proveravati na našem sajtu, čime ćete biti informisani o svim ažuriranjima i izmenama.